MCIS COVID-19 Response
Vietnamese Resources

MCIS đã tập hợp được những tài liệu liên quan đến COVID-19 bằng tiếng Việt dưới đây.  Nếu quý vị biết bất kỳ ai cần sử dụng những thông tin có ở trang này, xin vui lòng thoải mái chia sẻ trang này với những người đó.

Refugee 613 - Video về đeo khẩu trang bắt buộc