MCIS COVID-19 Response
Tigrinya Resources

ኤምሲኣይኤስ እዚ ዝስዕብ ብትግርሓ ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ኣኪቡ ኣሎ። እንድሕር ዝኾነ ካልእ ሰብ ነዚ ኣብዚ ግጽ ዘሎ ሓበሬታ ክጥቀመሉ ዝደሊ ምስእትፈልጥ ነዚ ሓበሬታ ነጻ ኳንካ ክትህብ ንላቦ::