MCIS COVID-19 Response
Burmese Resources

MCIS  သည္ ကိုရုိနာဗိုင္းရပ္းစ္ (COVID-19) ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္မွတစ္ ဆင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စုေစာင္းေဖာ္ျပထား ပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏ အသိမိတ္ေဆြမ်ားအတြင္းမွ ဤ စာမ်က္နွာေပၚရွိ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္သူမ်ားရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ မွ်ေဝေပးႏိုင္ပါသည္။